sluiten

Kwaliteit

Voor verschillende aandoeningen hebben we als zorggroep zorgprogramma’s opgesteld. Hierin
werken praktijkondersteuners en huisartsen samen. Voor elk zorgprogramma sluiten wij met de zorgverzekeraars een Diagnose BehandelCombinatie (DBC) af. Ook sluiten we contracten af met zorgverleners die binnen een zorgprogramma met ons samenwerken, zoals diëtisten, podotherapeuten en optometristen. We betalen hen voor de geleverde diensten en behandelingen. In het zorgprogramma zijn we er zeker van dat elke deskundige op het juiste moment wordt ingeroepen. De huisartsen die zijn aangesloten bij Zorggroep Gelders Rivierenland behandelen alle patiënten volgens de richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).


Kwaliteitsbeleid Zorggroep Gelders Rivierenland

De Zorggroep Gelders Rivierenland heeft tot doel de acute en chronische huisartsenzorg in de regio Rivierenland op de hoog mogelijk kwaliteitsniveau te organiseren, indien mogelijk zo dicht mogelijk bij de patiënt.

Chronische zorg

Het kwaliteitsbeleid chronische zorg van de Zorggroep omvat de volgende pijlers:

 • Protocollen/richtlijnen
 • Commissie Zorginhoud
 • Kwaliteitseisen
 • Toetsing
 • Opleidingsbeleid
 • Patiëntenparticipatie
 • Klachtenregeling en VIM

 

1. Protocollen en richtlijnen

Voor alle zorgprogramma’s op het gebied van chronische zorg zijn protocollen ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze protocollen zijn gebaseerd op de landelijke zorgstandaarden, zoals NHG-richtlijnen en wetenschappelijke richtlijnen van andere zorgverleners.

2. Commisssies Zorginhoud

Elk zorgprogramma kent een Commissie Zorginhoud, waar de kaderhuisarts, een praktijkondersteuner somatiek/GGZ, een specialist, de programmamanager en vertegenwoordigers van alle betrokken disciplines deel van uitmaken. Ze komen minimaal tweemaal per jaar bij elkaar. De commissies zijn verantwoordelijk voor:

 • Ontwikkeling, herziening en implementatie van de zorgprogramma’s en protocollen.
 • Het bewaken van de voortgang van het zorgprogramma’s door het bespreken en analyseren van de rapportages indicatoren.
 • Het structureel informeren en overdragen van de voortvloeiende activiteiten uit het zorgprogramma’s.
 • Organiseren en bewaken van patiëntperspectief.
 • Onderhouden contacten met alle ketenpartners binnen de zorgprogramma’s.
 • Advies omtrent scholing en deskundigheidsbevordering.

 

3. Kwaliteitseisen Landelijke indicatoren benchmark InEen

InEen, de landelijke branchevereniging van zorggroepen, en de zorgverzekeraars stellen jaarlijks de transparante benchmark ketenzorg samen. Hiermee kunnen trendrapportages worden opgesteld rondom indicatoren die landelijk zijn vastgelegd voor elke keten. Ook kan de zorggroep zich hiermee spiegelen ten opzichte van andere zorggroepen. De uitkomsten hiervan worden jaarlijks binnen het bestuur besproken. Indien nodig wordt bijgestuurd.

4.Toetsing

a. Meten is weten
Voor de zorgprogramma’s Diabetes, CVRM en COPD is een kwaliteitssysteem ingevoerd waarin inzichtelijk wordt hoe elke huisartsenpraktijk ervoor staat. In dit systeem dat door meerdere zorggroepen wordt gebruikt, worden praktijken beoordeeld op basis van een set procesindicatoren en ingedeeld als A-, B-of C-praktijk. De procesindicatoren zijn grotendeels gebaseerd op de indicatoren die voor de landelijke benchmark zijn vastgesteld. Praktijken ontvangen ieder kwartaal een overzicht per zorgprogramma. Voor B- en C-praktijken worden vervolgstappen ingezet, waaronder het opstellen en implementeren van verbeterplannen.

b. Praktijkbezoeken
Ieder jaar bezoekt de ketenconsulent van het zorgprogramma de huisartsenpraktijken om de actuele stand van zaken rondom de zorgprogramma’s te bespreken.

5. Opleidingsbeleid

Om de kwaliteit van de zorg binnen de zorgprogramma’s op peil te houden, ontwikkelt Zorggroep Gelders Rivierenland een opleidingsbeleid.

a. Verplichting
Met huisartsen en hun praktijkondersteuner en andere onderaannemers zijn binnen de overeenkomst afspraken gemaakt omtrent hun vereiste competenties en deelname aan de scholingen. Zij zijn verplicht aan bepaalde scholingen deel te nemen.

b. WDH
Scholingen worden georganiseerd door de Zorggroep. De nascholingsorganisatie van de regio, de WDH Gelders Rivierenland, is verantwoordelijk voor:

 • Bewaken van de kwaliteit van de aangeboden nascholingen door Zorggroep en Huisartsenpost.
 • Accrediteren van nascholingen in de regio
 • Planning en agendabeheer van nascholingsaanbod in de regio


c. Jaarprogramma

De Zorggroep plant scholingen in kader van de zorgprogramma’s in overleg met de WDH.

 

6. Patiëntenparticipatie

Binnen de zorgprogramma’s worden contacten onderhouden met vertegenwoordigers van de patiëntenverenigingen. Een tot tweemaal per jaar vinden gesprekken plaats.
Ze leveren desgewenst input omtrent het beleid van de zorggroep. Op indicatie neemt een vertegenwoordiger deel aan de Commissie Zorginhoud.

7. Klachtenregeling en VIM

a. Klachtenregeling
De Zorggroep heeft een klachtenregeling en is aangesloten bij de Stichting Klachtenregelingen Geschillen Eerstelijnszorg.

b.VIM
Er is een VIM-procedure (Veilig Incident Melden) binnen de Zorggroep beschikbaar. Doel van het melden van incidenten is de kwaliteit van zorg te verbeteren door inzicht te krijgen in onbedoelde gebeurtenissen die zich in de praktijk voordoen en op grond van dit inzicht zo nodig en zo mogelijk maatregelen te treffen om de kans op herhaling van deze incidenten in de toekomst te verkleinen/voorkomen.