sluiten

Geen ANW-zorg door de huisartsenpost voor kleinschalige woonzorginstellingen in Rivierenland

Huisartsen uit de regio Rivierenland stelden in de algemene ledenvergadering op 25 september jl gezamenlijk vast dat er niet aan de randvoorwaarden in de regio wordt voldaan om ANW zorg vanuit de huisartsenpost te kunnen leveren aan kleinschalige woonzorginstellingen waar mensen verblijven met een WLZ-indicatie zonder behandeling.

Kleinschalige woonzorginstellingen zijn steeds meer in opkomst in de regio en steeds vaker zien we dat er verwacht wordt dat de medische zorg als vanzelfsprekend door de lokale huisarts wordt geleverd. De zorg aan deze mensen met een WLZ indicatie zonder behandeling is echter vaak complex en valt daarom niet onder het basisaanbod huisartsenzorg. De LHV heeft hiervoor een leidraad opgesteld waarin de randvoorwaarden staan beschreven om zorg te kunnen leveren aan kleinschalige woonzorginstellingen. Daarin staan ook enkele belangrijke voorwaarden die aan de woonzorginstelling gesteld worden, zoals het aangaan van een overeenkomst met de huisarts en het regelen van de ANW-zorg. Tenslotte is een belangrijke randvoorwaarde dat een specialist ouderenzorg 24/7 beschikbaar en inzetbaar is als hoofdbehandelaar voor (mede)behandeling en/of voor consultatie.

In de ALV werd duidelijk dat de overgrote meerderheid van de huisartsen zich niet bekwaam voelt om deze zorg te leveren of een andere plausibele reden heeft om af te zien van het leveren van deze zorg die onder het bijzonder aanbod huisartsenzorg valt. Uiteraard staat het de individuele huisarts vrij die zich wel bekwaam voelt, deze patiënten in te schrijven in zijn of haar praktijk om overdag de gebruikelijk medisch generalistische huisartsenzorg te leveren indien er voldaan wordt aan de randvoorwaarden zoals beschreven in de leidraad. 

In de ALV werd verder evident vastgesteld dat in onze regio op dit moment niet aan de randvoorwaarden wordt voldaan om de ANW-zorg vanuit de huisartsenpost te leveren. Allereerst vanwege het overgrote deel van praktijkhouders dat heeft aangegeven niet de mogelijkheid te zien deze zorg in de eigen praktijk te kunnen leveren, verder is er reeds schaarste binnen de huisartsenzorg en tenslotte is er onvoldoende beschikbaarheid en inzetbaarheid van de specialist ouderenzorg in onze regio.

Na dit vastgesteld te hebben, is door het overgrote deel van de aanwezige huisartsen het bestuur van de huisartsenpost gevraagd om geen overeenkomsten te sluiten met kleinschalige woonzorginstellingen totdat de voor de goede zorgverlening noodzakelijke randvoorwaarden op orde en geborgd zijn.

We zijn ons ervan bewust dat dit op individueel niveau voor een patiënt een lastig probleem kan zijn. Dit probleem kan echter niet bij de huisarts neergelegd worden. Wij vinden dat het waarborgen van huisartsenzorg die buiten het basisaanbod huisartsenzorg valt niet bij de huisarts moet liggen en dus ook niet tot de verantwoordelijkheid van de huisarts gemaakt mag worden. De verantwoordelijkheid voor het op orde hebben van de medische zorg voorafgaand aan het huisvesten van patiënten met een WLZ indicatie ligt uitdrukkelijk bij de kleinschalige woonzorginstelling, zoals ook beschreven is in de leidraad van de LHV.

Gelet op het feit dat er meerdere meldingen zijn geweest over instellingen die zonder overeenkomst en zelfs op dwingende wijze verzochten aan de lokale huisarts om hun patiënten in te schrijven, is het van belang dat onze praktijkhouders alert zijn op deze situatie en zich bewust zijn van het feit dat de ANW-zorg niet vanzelfsprekend is afgedekt.

Bestuur CHV Gelders Rivierenland

< Terug naar het overzicht