sluiten

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.gezondrivierenland.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Zorggroep Gelders Rivierenland. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zorggroep Gelders Rivierenland is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Zorggroep Gelders Rivierenland.

Geen garantie op juistheid

Zorggroep Gelders Rivierenland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om teksten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Zorggroep Gelders Rivierenland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.